Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σύλλογος Απανταχού Δυτικοφραγκιστιανών Ευρυτανίας

Καταστατικό Λειτουργίας του Συλλόγου

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία του Συλλόγου μας.


 • Κεφάλαιον Πρώτον: Επωνυμία - ‘Εδρα - Σκοπός

  Άρθρον 1ον

  Ιδρύεται σύλλογος υπό τών απανταχού Δυτικοφραγκιστιανών Ευρυτανίας, εδρεύων εν Αθήναις, υπό την επωνυμίαν:

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΥΤΙΚΟΦΡΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
  "Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"

  Άρθρον 2ον

  Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  A'. Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια σχέσεων:

  α) Μεταξύ των μελών του συλλόγου

  β) Με τοπικούς, σπουδαστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

  γ) Με τους μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους της χώρας.

  B'. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη ακόμα και η υλική ενίσχυση απόρων.

  Γ'. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του συλλόγου μας.

  Δ'. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου καταγωγής τους.

  Ε'. Η προσπάθεια εναρμόνισης της κοινωνικής και πολιτιστικής μετέλιξης στην Πρωτεύουσα και το Νομό τους.

  ΣΤ'. Η ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα, υλικά, κοινωνικά κλπ.

  Ζ'. Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα, Ελληνικό, Ξένο, ή Διεθνή.

  Η'. Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης, κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.

  Θ'. Η μελέτη και η προβολή του λαογραφικού, μουσικού και χορευτικού υλικού και της λαϊκής ενδυμασίας του χωριού μας. Η συγκρότηση χορευτικού ομίλου για την διατήρηση της παραδόσεως και η προβολή του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής μας με την επίδειξη των τοπικών χωρών και στολών στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό. Η ίδρυση λαογραφικού μουσείου στη Φραγκίστα με αντικειμενικό σκοπό την παρουσίαση των γνήσιων αντικειμένων λαϊκής τέχνης και οικοτεχνίας όλης της περιοχής καθώς και την παρουσίαση γνήσιων πρότυπων λαϊκών ενδυμασιών ολόκληρου της επαρχίας.

  Άρθρον 2(α)

  Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

  A'. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών κλπ., βιβλιοθήκες, εντευκτήρια, αναγνωστήρια, λέσχες.

  B'. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του Συλλόγου με το Λαό, στα πλαίσια της εκλαΐκευσης κε μεταφοράς των επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων και μ’ κάθε άλλο τρόπο επιτρεπτό.

  Γ'. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικές επιτροπές, επιτροπές μελών, τεχνικές επιτροπές.

  Δ'. Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές.

 • Κεφάλαιον Δεύτερον: Μέλη - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Τούτων

  Άρθρον 3ον

  Μέλη: Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτηση τους άπαντες οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνδεόμενοι με την Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας. Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

  Άρθρον 4ον

  Διά την εγγραφήν τινός ως μέλους απαιτείται αίτησης τούτου πρός το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου μετά δηλώσεως ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τας διατάξεις του καταστατικού, προσέτι δε καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και η συνδρομή ενός τουλάχιστον έτους.

  Επί της αιτήσεως κρίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον εις την πρώτη μετά την υποβολή ταύτης συνδερίασην υποχρεούμενον όπως αποφασίση την εγγραφήν εάν συντρέχου αι υπό του παρόντος καταστατικού οριζόμεναι προυποθέσεις. Εν περιπτώσει απορρίψεως της αίτησης δικαιούται ο αιτών να προσφύγη εις την πρώτη τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις ήτις και αποφαίνεται οριστικώς περί παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλος του Σωματείου. Εν περιπτώσει αμφιβολιών περί της καταγωγής μέλους τινός του Συλλόγου, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει σχετικώς.

  Άρθρον 5ον

  Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται εις δραχμάς εκατόν (100) εφ’άπαξ, ή δε ετήσια συνδρομή εις δραχμάς τριακόσιας (300). Τα μέλη υποχρεούνται εις την καταβολή της συνδρομής των. Τα ποσά ταύτα δύνανται να αυξηθώσιν μετ’απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου αλλ΄ούχι πέραν του τριπλασίου. Στρατευθέντα μέλη απαλλάσονται της υποχρεώσεως καταβολής συνδρομής διαρκούσης της εν τω Στρατεύματι θητείας των. Εις περίπτωσην εγγραφής εκ της ιδίας οικογενείας, ή ετήσια συνδρομή μειούται εις το ήμισυ.

  Άρθρον 6ον

  Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των δε δικαιούται να ψηφίσουν κατά τας συνελέυσεις.

  Μέλη καθυστερούντα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των διαγράφονται δι’αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ούχ ήτον επαναγράφονται των καθυστερούμενων συνδρομών.

  Άρθρον 7ον

  Πάν μέλος του Συλλόγου έχον εκπληρώσει τας ταμειακάς του υποχρεώσεις δικαιούται να λαμβάνει μέρος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, να ελέγχη τας εισπράξεις της Διοικήσεως να εκλέγη και να εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής, πρός δέ νά λαμβάνει πάσης ώφελείας ή εξυπηρετήσεως νομίμως επιδιωκόμενης από του Σύλλογου.

  Ίνα εκλεγή τις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής δέον να έχη συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του, συμφώνως τω άρθρω 2 του Ν. 2151/1920.

  Άρθρον 8ον

  Πάν μέλος δικαιούται να αποχωρήση του Συλλόγου δι’εγγρἀφου πρός τούτο δηλὠσεως απευθυνόμενης πρός το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η δήλωσις δέον να γίνη τρείς τουλάχιστον μήνας πρό της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύη δια το τέλος αυτού.

  Άρθρον 9ον

  Πάν μέλος το οποίον συστηματικώς αντιδρά εις τας επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως διαγράφεται δι’αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή απόφασις όμως αυτή δέον να τεθή υπό την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως ήτις και αποφαίνεται οριστικώς.

 • Κεφάλαιον Τρίτον

  Άρθρον 10ον

  Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς διοικητικού συμβουλίου εκλεγομένου ανά διετίαν υπό τηε γενικήε συνελέυσεως επί τούτω συγκαλουμένης διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

  Το ούτω εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εις συνεδρίασιν επιμελεία του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα και Ταμίαν του Συλλόγου.

  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής κατ’εξαίρεσιν η θητεία του μετά την έγκρισιν του παρόντος κατασταττικού εκλεγησομένου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1976.

  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγύως υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου διά τας εξ αμελείας ἠ παραδρομάς ζημίας του Συλλόγου δύναται δε να ανακληθώσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι΄αποφάσεως λαμβανόμενης κατ’απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, διά την ανάκλησιν όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

  Άρθρον 11ον

  Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς άπαξ τουλάχιστον του μηνός κατόπιν προσκλήσεως υπογραφομένης υπό του Προέδρου και Γενικού Γραμματέως, αναγραφούσης τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη ή αν το ζητήσωσι δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι δι’αιτήσεως εις ήν δέον να αναγράφωνται τα πρός συζήτησιν θέματα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον κατά την συνεδρίασιν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων εν ισοψηφία δε υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου.

  Άρθρον 12ον

  Το Διοικητικό Συμβούλιο Διοκή υπευθύνως τον Σύλλογον βάσει των νόμων και του καταστατικού αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος τη εκπλήρωσιν των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσίαν του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την αντιμετώπισιν και λύσιν των διαφόρων ζητημάτων των αφορόντων τόν Σύλλογον, εκτελεί τας αποφάσεις την Γενικής συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικόν και αποφασίζει εγκύρως περί της συμμετοχής του Συλλόγου εις εκδηλώσεις άλλων σωματείων.

  Άρθρον 13ον

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζων αδικαιολογήτως πλέον των τριών κατά συνεδριάσεων ή καθυστερήσεων την καταβολήν της συνδρομής του αντικαθίσταται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του κατά σειράν επιλαχόντος Συμβούλου. Τοιαύτη αντικατάστασις δύναται να γίνει διά τρείς το πολύ συμβούλους. Η αντικατάστασις του Προέδρου γίνεται πάντοτε δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Έν περιπτώσει παραιτήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται πρός αναπλήρωσιν μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κατά σειράν επιλαχών κατά τάς αρχαιρεσίας. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Σενέλευσις πρός εκλογήν αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους.

  Άρθρον 14ον

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συμβούλιον κατά πάσας αυτού τάς σχέσεις ενωπίον Αρχών και παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει τον λόγον εις τούς ζητούντας τούτον κατά σειράν και αφαιρεί τούτον από τούς εκτρεπόμενους, κηρύσει την έναρξιν και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν, δύναται να διακόψη ή διαλύση οιανδήποτε συνεδρίασιν η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβαί και αντεγκλίσεις, εκτελεί τας αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφη μετά του Γενικού Γραμματέως πάντα εν γένει τα εντάλματα πληρωμής ως και τα πρακτικά του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αντιπρόεδρος, εν κωλύματι δε και τούτου ο πρεσβύτερος των συμβούλων. Των τακτικών και εκτάτων Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ένα από τα μέλη του Συλλόγου, εκλεγόμενον υπό της Γενικής συνελεύσεως.

  Άρθρον 15ον

  Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείον, φυλάττει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχειρήσεως ως και το μητρώον των μελών. Υποβάλλει κατά τριμηνίαν πρός το Διοικητικόν Συμβούλιον λεπτομερή κατάστασιν των καθυστερούντων τας εισφοράς μελών, συντάσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και πάντα τα έγγραφα του Συλλόγου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερίσιαν διάταξιν πάσης συνεδριάσεως. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί εις των Συμβούλων, οριζόμενος υπό του Δ. Συμβουλίου.

  Άρθρον 16ον

  Ο ταμίας εισπράττει διά διπλοτύπων αποδείξεων αίτινες φερούσιν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφήν του εισπράττοντος, τας ετήσιας εισφοράς των μελών και πάντα έν γένει τα έσοδα του Συλλόγου. Ο ταμίας ενεργεί πάσαν πληρωμήν βάσει ενταλμάτων εκδιδόμενων μετ΄έγκρισιν της σχετικής δαπάνης υπό του Δ. Συμβουλίου, υπογραφομένην υπό του Προέδρου και του Γενικού γραμματέως και εσφραγισμένην διά της σφραγίδος του Συλλόγου. Εις έκαστον ένταλμα πληρωμής δέον απαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. περί εγκρίσεως πληρωμής της δαπάνης και να επισυνάπτεται εξοφλητικής απόδειξις του δικαιούχου. Ο ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινικήν και αστικήν ευθύνην διά πάσαν απώλειαν χρημάτων ή πληρωμήν άνευ ενταλμάτων. Καταθέτει εις την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος ή το Ταχυδρομικόν ταμιευτήριον πάσας τας εισπράξεις του συλλόγου, δικαιούται όμς να κρατεί εις χείρας του ποσόν μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, διά τας επειγούσας τυχόν ανάγκας του Συλλόγου. Η ανάληψις χρημάτων εξ των εις τη Τράπεζαν ή το Ταμιευτήριον κατατιθεμένων ενεργείται υπό του ταμείου κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Δ. Συμβουλίου. Ο ταμίας τηρεί βιβλία ταμείου και φυλάσει εις ιδιαιτέρους φακέλους πάντα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Εις την αρχήν έκαστου μηνός υποβάλλει πρός το Δ. Συμβούλιον συνοπτικήν κατάστασιν των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μηνός εις το τέλος δε του έτους τον απολογισμόν της διαχειρήσεως της περιουσίας του Συλλόγου. Εάν ο ταμίας δε συμμορφούται πρός το παρόν άρθρον και δεν εκτελεί τα δια τούτου οριζόμενα κηρύσσεται έκπτωτος δι΄αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου και αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών.

  Άρθρον 17ον

  Ο αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα ή κωλυόμενον πρόεδρον εις πάντα έν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.

 • Κεφάλαιον Τέταρτον: Γενικαί Συνελεύσεις

  Άρθρον 18ον

  Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται εις τακτικάς και εκτάκτους γενικάς συνελεύσις. Η Γενική συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον του Συλλόγου και αποφασίζει περί παντός θέματος αφορώντος τον Σύλλογο.

  Άρθρον 19ον

  Η τακτική γενική συνέλευσις συγκαλείται άπαξ του έτους κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός Ιανουαρίου, εκτάκτως δε οσάκις το Δ. Συμβούλιον κρίνει τούτο αναγκαίον ή ήθελε ζητήσει τούτο το έν πέμπτον τουλάχιστον των ταμειακώς έν τάξει μελών, δι΄εγγράφου αιτήσεως πρός το Δ. Συμβούλιον, έν η να αναγράφεται και το πρός συζήτησιν θέμα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται έν τη περιπτώσει ταύτη να καλέση την συνέλευσιν εντός δέκα ημερών το πολύ από της υποβολής της αιτήσεως. Αι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και είναι άκυροι αν δεν παρέστησαν κατ΄αυτάς το έν τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς έν τάξει μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτην συνέλευσιν καλείται νέα το πολύ μετά την παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και δέκα το πολύ ημερών με τα αυτά θέματα. Η απαρτία της συνελεύσεως ταύτης δεν δύναται να είναι κάτω του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς έν τάξει μελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή έν απαρτία και η δευτέρα αυτή συνέλευσις καλείται τρίτη εντός οκτώ το πολύ ημερών ήτις ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίσταται το έν πέμπτον των ταμειακώςέν τάξει μελών. Πρός λήψιν όμως αποφάσεως πρός τροποποίησιν του καταστατικού ή περί διαλύσεως του Συλλλόγου, απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, άπαξ δε γενομένης απαρτίας θεωρείται αυτή υφισταμένη μέχρι τέλους των εργασιών της συνελεύσεως.

  Άρθρον 20ον

  Αι προσκλήσεις δια την Γενικήν συνέλευσιν γίνονται υπό του Προέδρου, υπογράφονται δε υπό του Γενικού Γραμματέως, μερίμνη του οποίου αποστελλόνται κατά τον προσφορώτερον τρόπον εις τα μέλη. Η πρόσκλησις αναγράφη λεπτομερώς τον τρόπον και χρόνον της συνεδριάσεως και τα συζητητέα θέματα. Η πρόσκλησις τοιχοκολλείται και είς τα γραφεία του συλλόγου ως εκ περισσού δε δύναται να δημοσιευθή και είς μίαν εφημερίδα της έδρας του Συλλόγου.

  Άρθρον 21ον

  Κατά την τακτικήν συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου λογοδοτεί το Διοικητικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, αναγιγνώσκεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχειρήσεως ως και η επί του ελέγχου της διαχειρίσεως έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής, μεθ΄ο η Συνέλευσις αποφαίνεται περί εγκρίσεως ή μη της διαχειρίσεως. Κατά την αυτήν Γενικήν συνέλευσιν εγκρίνεται και ο προυπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχόμενου έτους ον υποχρεωτικώς καταρτίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

 • Κεφάλαιον Πέμπτον: Αρχαιρεσίαι

  Άρθρον 22ον

  Κατά την τακτικήν συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου ενεργούνται αρχαιρεσίαι πρός ανάδειξιν του Δ. Συμβουλίου και τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής ής η θητεία είναι η αυτή με του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Κατά την τακτικήν Γενικήν συνέλευσιν έκαστον Ιανουαρίου και οσάκις δεν διενεργούνται αρχαιρεσίαι, η Γενική συνέλευσις αποφασίζει επί των πεπραγμένων του Δ. Συμβουλίου αφού ακούση και την ετήσιαν έκθεσιν της εξελεγκτικής επιτροπής. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των, είναι πολίτες Έλληνες και είναι ταμειακώς έν τάξει. Δικαίωμα δε του εκλέγειν έχουν άπαντα τα ταμειακώς έν τάξει μέλη. Πληρωμαί καθυστερουμένων εισφορών δύναται να γίνονται και κατά την ημέραν των αρχαιρεσιών, πρίν όμως της ψηφοφορίας.

  Οι υποψήφιοι διά το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλουν εγγράφως αιτήσεις πρός το Δ. Συμβούλιον μέχρι της προηγουμένης της Συνελεύσεως ημέρας ο δε Πρόεδρος ανακοινοί τα ονόματα των αιτούντων εις τη Συνέλευσιν αναρτά δε πίνακα των υποψηφίων εις την αίθουσαν της συνεδριάσεως των προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας κεχωρισμένως διά το Διοικητικόν Συμβούλιον και την εξελεγκτική επιτροπήν. Εν περιπτώσει καθ΄ήν δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις υποψηφίων, έκαστος εκλογεύς ψηφίζει ελευθέρως τους κατά την κρίσιν του καλύτερους.

  Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τας πλείονας ψήφους εν ισοψηφία δε ενεργείται κλήρωσις υπό της κατά τα κατωτέρω εφορευτκής επιτροπής. Εκ τούτων θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη διά μεν το Διοικητικόν Συμβούλιον οι επτά πρώτοι κατά σειράν, δια δε την Εξελεγκτική επιτροπήν οι τρείς πρώτοι κατά σειράν άπαντες δε οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες.

  Οι αρχαιρεσίαι ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής εκλεγομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις τελεί υπό την Προεδρίαν του κατά νόμον παρισταμένου δικαστικού λειτουργού ή ελλέιψει τούτου υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύεσεως. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικόν περί εκλογής, όπερ καταχωρείται εις τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

 • Κεφάλαιον Έκτον: Εξελεγκτική Επιτροπή

  Άρθρον 23ον

  Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Δ. Συμβουλίου ανατίθεται εις τριμελή εκ μελών του Συλλόγου εξελεγκτική επιτροπήν εκλεγομένην ως ανωτέρω υπό της Γενικής συνελεύσεως.

  Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τάς πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ταμείου, ιδία δε επιβλέπει αν αύται συμφωνούν με τας διατάξεις του νόμου και του καταστατικού ως και τας αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζη τα έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου και ζητά οποτεδήποτε την αποδείξιν του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεσιν περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Η εξελεγκτική επιτροπή κατά την πρώτην μετά την εκλογήν αυτής συνεδρίασιν εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής όστις και διευθύνει τάς εργασίας της.

 • Κεφάλαιον Έβδομον: Πόροι-Διαχειριστικόν Έτος

  Άρθρον 24ον

  Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι οι εις το άρθρον 5ον του παρόντος, ήτοι το δικαίωμα εγγραφής και αι ετήσιαι εισφορέ των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι αι υπό της Γενικής Συνελεύσεως επιβαλλόμεναι τυχόν έκτακτοι εισφοραί, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεαί, κληροδοτήματα και κληροδοσίαι και πάν έτερον νόμιμον έσοδον. Οι κατά τα ως άνω τακτικοί πόροι δύναται να αυξομιώνται δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

  Άρθρον 25ον

  Το διαχειριστικόν έτος άρχεται την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει, την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 • Διάλυσις Συλλόγου

  Άρθρον 26ον

  Ο Σύλλογος δεν διαλύεται ή μη μόνον εάν παραμείνωσιν ολιγώτερα των δέκα (10) μελών ή εάν συντρέχουσιν οι διά του Ν. 281/1914 ώς ούτος ετροποποίηθη υπό των σχετικών διατάξεων του Α.Κ. και του νόμου 2151/20 οριζόμενοι λόγοι. Εν πάσει περιπτώσει διά την διάλυσιν του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία εν Γενική συνελεύσει του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών, η δ΄απόφασις λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων.

  Διαλυομένου οπωσδήποτε του Συλλλόγου η περιουσία του γενικώς περιέρχεται όπου ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις.

  Άρθρον 27ον

  Η τροποποίησις του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνον μετά πάροδον διετίας από της εγκρίσεως αυτού, δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης επί παρουσία του ενός δεύτερου (1/2) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και διά πλειοψηφίας των τριών τρίτων τετάρτων (3/4) των παρόντων.

  Άρθρον 28ον

  Η σφραγίς του Συλλόγου ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρον 29ον

  Πάν ό,τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται υπό του Ν. 281/1914 περί σωματείων ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Αστικού Κώδικος και νεώτερων νόμων.

  Άρθρον 30ον

  Το παρόν Καταστατικόν συγκείμενον έξ άρθρων τριάκοντα (30) ενεκρίθη σήμερον υπό της Γενικής Συνελεύσεως έν Αθήναις και έν τω επί της οδού Ανδριτσαίνης αριθμός 38 - Λαμπρινή Αττικής. Ένθα συνήλθομεν εις συνεδρίασιν και υπογράφεται ως έπεται.


  Εν Αθήναις τη 12 - Απριλίου - 1981

Η επίσημη σελίδα του Συλλόγου μας στο FACEBOOK

facebook

Η νέα μας σελίδα στο Facebook.

Ακολουθήστε μας ...

Ενημερώσεις | Αλλαγές | Νέες Ενότητες

Το νέο φύλλο No. 138 της εφημερίδας μας είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Αρθρογραφία

χωριό

Κινδυνεύει η Δυτική Φραγκίστα

περισσότερα →

Εκδηλώσεις

ημερολόγιο

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

περισσότερα ...

Εφημερίδα

 • Φύλλο 138 2o Τρίμηνο 2022
  • 138

Μέλη / Επισκέπτες

 • Ενεργά Μέλη: 628
 • Επισκέπτες: 32001

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 • Κέντρο Υγείας
 • Φαρμακείο
 • Κ.Ε.Π.
 • Ραδιοταξί

Διαμονή στο Χωριό